02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

หลักสูตร


ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management


 

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Master of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)

ชื่อย่อ : บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
MBA (Logistics and Supply Chain Management)

Copyright © 2023 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด