02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

ประวัติความเป็นมา


ประวัติโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และมีการเปิดเขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับตัวพัฒนาระบบ และรูปแบบการดำเนินงานเพื่อรองรับการแข่งขันจากธุรกิจระดับโลก ซึ่งมีขีดความสามารถของการแข่งขันสูง ทำให้หน่วยงานต่างๆต้องปรับกิจกรรมการจัดซื้อ การผลิต การตลาด การวิจัยและพัฒนา และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดโลกและการแข่งขัน ในอนาคต สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่งด้วยต้นทุนที่เหมาะสม จึงมีการนำแนวคิดการบริหารธุรกิจแนวใหม่ มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร อันได้แก่การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุทาน (Logistics and Supply Chain Management)
 
จากสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้บริหารจำเป็นต้องปรับกระบวนการดำเนินงานโดยอาศัยองค์ความรู้ใหม่ ปรับกระบวนการเรียนรู้ การกระจายความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวมา
รศ.รังสรรค์ แสงสุข
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนั้น (2548) ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ที่ทันต่อโลกธุรกิจในอนาคตจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดยมี รศ.อุไรวรรณ แย้มนิยม เป็นประธานกรรมการร่างหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จากการประชุม ครั้งที่ 1/2549 วันที่ 30 มกราคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์
รศ.อุไรวรรณ แย้มนิยม
 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์สูงทางด้านโลจิสติกส์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในยุคของการแข่งขันระดับโลก
2. เพื่อให้มหาบัณฑิตมีความคิดริเริ่ม มีวิจารณญาณ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักค้นคว้าวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง และพัฒนาตนเองอย่างมีระบบโดยใช้กรณีศึกษา และเน้นการเรียนรู้เชิงประจักษ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3. เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นโดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
4. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและบริการสังคมในงานวิชาการระดับสูง
5. เพื่อผลิตบุคคลากร ที่มีความรู้ความสามารถสูงทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ กล่าวคือ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมเหมาะสมกับความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหงดำเนินการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ผลิตมหาบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม และได้รับการยอมรับทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาล
Copyright © 2023 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด