02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

การสมัครคัดเลือก (หัวหมาก รุ่นที่ 17)


การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  รุ่นที่ 17
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก
ปีการศึกษา  2565

 • หลักสูตร 2 ปี 40 หน่วยกิต แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์ สอบประมวลความรู้
 • คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเป็นสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
 • ขอรับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.mbalogistics.ru.ac.th เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 19.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502 โทรศัพท์ 0-2310-8235, 086-336-7330 และ 086-336-7334
 • ค่าสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก 800 บาท
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์
  วันที่ 3  สิงหาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์
  ระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
  วันที่ 17  สิงหาคม 2565
 • ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน (ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา งวดที่ 1) วันที่ 21  สิงหาคม 2565
  ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (วันที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 • เปิดเรียน 27 สิงหาคม 2565

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา

 • ใบสมัคร 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 3 ชุด
 • สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ชุด
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 3 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เหมาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรฯ  ดังนี้
 • ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ 

โปรแกรมที่  1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 179,000 บาท ศึกษาดูงานในประเทศไทย โดยแบ่งชำระ 7 งวด ดังนี้

งวดที่ 1              ชำระค่าธรรมเนียมฯ                   18,000 บาท

(วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา)

งวดที่ 2             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 3             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 4             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 5             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 6             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 7/1        ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 7/2        ค่าสอบประมวลความรู้                  5,000 บาท

หมายเหตุ การศึกษาดูงานขอดำเนินการร่วมกับโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
                  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้

 

โปรแกรมที่  2

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 219,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งชำระ 7 งวด ดังนี้

งวดที่ 1              ชำระค่าธรรมเนียมฯ                   18,000 บาท

(วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา)

งวดที่ 2             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 3             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 4             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    36,000 บาท

งวดที่ 5             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    36,000 บาท

งวดที่ 6             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    36,000 บาท

งวดที่ 7/1        ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    36,000 บาท

งวดที่ 7/2        ค่าสอบประมวลความรู้                  5,000 บาท

หมายเหตุ การศึกษาดูงานขอดำเนินการร่วมกับโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
                  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้
                  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี)
                  ทั้งนี้ ต้องมีนักศึกษา อย่างน้อย 30 คน ทางโครงการฯ จึงจะสามารถดำเนินการได้

 

โปรแกรมที่  3

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 249,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี โดยแบ่งชำระ 7 งวด ดังนี้

งวดที่ 1              ชำระค่าธรรมเนียมฯ                   18,000 บาท

(วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา)

งวดที่ 2             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 3             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    26,000 บาท

งวดที่ 4             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    43,500 บาท

งวดที่ 5             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    43,500 บาท

งวดที่ 6             ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    43,500 บาท

งวดที่ 7/1          ชำระค่าธรรมเนียมฯ                    43,500 บาท

งวดที่ 7/2         ค่าสอบประมวลความรู้                   5,000 บาท

หมายเหตุ การศึกษาดูงานขอดำเนินการร่วมกับโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 7
                  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้
                  ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (ถ้ามี)
                  ทั้งนี้ ต้องมีนักศึกษา อย่างน้อย 30 คน ทางโครงการฯ จึงจะสามารถดำเนินการได้

 

  • สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เวลาเรียน
   • Section 1    วันเสาร์       (เต็มวัน)     เวลา    08.00 – 21.00 น.
   • Section 2   วันอาทิตย์    (เต็มวัน)     เวลา    08.00 – 21.00 น.

 

 • รับจำนวนจำกัด ทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร กรณีที่รับเต็มจำนวนแล้ว

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามความเหมาะสม

Copyright © 2023 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด