ใบสมัครออนไลน์ หัวหมาก รุ่นที่ 19

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • พิมพ์ใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ค่าสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก 800 บาท)
  • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครที่โครงการฯ
  • ติดต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    สำนักงานโครงการฯ อาคารศรีพิจิตร ชั้น 3 ห้อง 305 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
    โทรศัพท์ : 02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334
    E-mail : mbalogistics_ru@hotmail.com

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา(เตรียมมาในวันสมัคร)

ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกชุด
1.ใบสมัคร 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4.สำเนาปริญญาบัตร จ านวน 3 ชุด
5.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ชุด
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7.รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วหรือ 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป
8.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

หัวหมาก รุ่นที่ 19
ค้นหาใบสมัคร
เพื่อตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบสมัคร