มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
Master of Business Administration Program in Logistics and Supply Chain Management
MBA (Logistics and Supply Chain Management)
ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8


Fields with * are required.

รายละเอียดส่วนตัว
Note: อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุล .png .jpg .jpeg ไฟล์จะต้องมีขนาดไม่เกิน 2 MB.
คำนำหน้าชื่อ
วัน/เดือน/ปี ค.ศ.
ปี
ประสบการณ์การทำงาน
บาท
คุณวุฒิของผู้สมัคร
โรงเรียน /วิทยาลัย / มหาวิทยาลัยที่เคยศึกษา ระยะเวลาที่1.ได้ศึกษา จาก พ.ศ. ถึง พ.ศ. ประกาศนียบัตร / ชื่อปริญญา และสาขาที่สำเร็จ คะแนนเฉลี่ย (G.P.A.) หมายเหตุ
1.*
2.
3.
บุคคลอ้างอิง

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา(เตรียมมาในวันสมัคร)

ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกชุด
1.ใบสมัคร 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4.สำเนาปริญญาบัตร จ านวน 3 ชุด
5.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ชุด
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
8.ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด