ใบสมัครออนไลน์ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 5

ขั้นตอนการสมัคร

  • กรอกใบสมัครออนไลน์
  • พิมพ์ใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน (ค่าสมัครเข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือก 800 บาท)
  • ส่งเอกสารการสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครที่โครงการฯ
  • ติดต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
    โทรศัพท์ : 0-2310-8235, 086-336-7330, 086-336-7331, 086-336-7334 โทรสาร : 0-2310-8235
    E-mail : mbalogistics_ru@hotmail.com

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา(เตรียมมาในวันสมัคร)

ผู้สมัครต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารการสมัครทุกชุด
1.ใบสมัคร 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 3 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
4.สำเนาปริญญาบัตร จ านวน 3 ชุด
5.สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ชั้นปริญญาตรี จำนวน 3 ชุด
6.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
กรอกใบสมัคร
ออนไลน์

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 5 ปิดรับสมัคร
ค้นหาใบสมัคร
เพื่อตรวจสอบและสั่งพิมพ์ใบสมัคร