02-3108242, 086-336-7330, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ


โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

                   ด้วยโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสงค์รับสมัครบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในอัตราลูกจ้างมหาวิทยาลัย  (หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีโครงการจะดำเนินการต่อสัญญาจ้าง) โดยปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          ตำแหน่ง         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

          จำนวน            1 อัตรา

          อัตราเงินเดือน  ปริญญาตรี 15,000.- บาท/ปริญญาโท 17,500 บาท

           คุณสมบัติเฉพาะ                   

 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการจัดทำเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ดูแล ปรับปรุง พัฒนาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์รูปแบบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Illustrator, Photoshop อื่น ๆ

คุณสมบัติทั่วไป   

 • ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถทนรับแรงกดดันในการปฏิบัติงานได้ดี 
 • ซื่อสัตย์ สุจริต และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • กระตือรือร้นในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

                   ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ชั้น 5 ห้อง 511 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร โทร 02-310-8000 ต่อ 2152 หรือ 088-8391345 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
 • สำเนาปริญญาบัตร 3 ชุด
 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 3 ชุด
 • สำเนารับรองการจบการศึกษา 3 ชุด
 • รูปถ่าย 3 รูป 5 นิ้ว (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

Copyright © 2022 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด