02-3108242, 086-336-7331, 086-336-7334    mbalogistics_ru@hotmail.com

BBA/MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด


#ลงนามความร่วมมือ
>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเควิน สจ๊วต เบอร์เรล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ กรรการและรองประธานเจ้าหน้าทที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้บริหาร ม.ร. เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร
>>> การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการและสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้ทักษะ ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง โดยหน่วยงานทั้งสองจะมีการบูรณาการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิตและมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจต่อไป


Copyright © 2023 MBA Logistics and Supply Chain Management Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด